Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس حداقل ٧٠%از کل دارایی های صندوق
2 - سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
2-١ سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر ١٠% از کل دارایی‌های صندوق
2-٢ سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر ٥% از دارایی‌های صندوق
3 - سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر ٣٠% از کل دارایی‌های صندوق
4 - سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس حداكثر ٢٠% از کل دارایی‌های صندوق
5 - واحدهای سرمایه گذاری "صندوق‌های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
6 - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداكثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
7 - اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداكثر 5% از کل سهام و حق تقدم سهام صندوق
8 - اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ١ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان