بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع صندوق سرمایه¬گذاری اندیشه خبرگان سهام 1397/08/13
تاییدیه سازمان مبنی بر تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری اندیشه تا تاریخ 26 ابان ماه 97 1397/03/19
مجمع صندوق اندیشه خبرگان سهام در خصوص تمدید فعالیت 1397/03/06
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام مورخ 97/02/31- در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1397/02/31
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام مورخ 97/02/31- در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1397/02/31
تاییدیه صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 13 آذرماه 96 1397/02/22
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 13 اذرماه 96 1396/09/20
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مورخ 28 مردادماه 1396 مبنی بر تغییر در ترکیب دارایی صندوق مطابق با ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در سهام موضوع ابلاغیه 12020073 مورخ 20/10/1395 و تغییر در هزینه های دسترسی به نرم افزار 1396/06/13
صورتجلسه مجمع منتهی به 950631 1395/09/22
صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز 1395/03/11
آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق 1395/03/11
مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام-تصویب صورت مالی 1394/12/26
مجمع صورت صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان- تغییرات بند 8-3 1394/12/26
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1394/05/06