بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 52,741 91.47 128,483 85.07 134,457 84.11 147,553 85.27
اوراق مشارکت 4,155 7.21 2,457 1.63 4,691 2.93 4,781 2.76
سپرده بانکی 7,229 12.54 11,712 7.75 11,508 7.2 11,080 6.4
وجه نقد 15 0.03 1 0 1 0 2 0
سایر دارایی ها -6,483 -11.24 8,383 5.55 9,210 5.76 9,630 5.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,614 51.36 54,509 36.09 61,910 38.73 69,695 40.28