بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 49,257 90.85 112,874 81.46 128,073 87.18 125,555 87.4
اوراق مشارکت 4,166 7.68 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,079 13.06 20,378 14.71 11,563 7.87 10,500 7.31
وجه نقد 16 0.03 8 0.01 1 0 1 0
سایر دارایی ها -6,302 -11.62 5,311 3.83 7,270 4.95 7,596 5.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,345 52.28 47,401 34.21 49,523 33.71 48,304 33.63