بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 42,933 90.94 38,485 63.43 47,267 71.36 62,965 50.17
اوراق مشارکت 4,628 9.8 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,521 11.69 19,140 31.55 15,912 24.02 59,598 47.49
وجه نقد 17 0.04 36 0.06 1 0 1 0
سایر دارایی ها -5,887 -12.47 3,011 4.96 3,058 4.62 2,937 2.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,470 56.07 25,874 42.65 29,169 44.04 34,248 27.29