بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 43,620 94.74 65,779 83.13 48,308 77.43 36,317 70.09
اوراق مشارکت 5,190 11.27 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,239 9.21 6,868 8.68 8,013 12.84 11,183 21.58
وجه نقد 15 0.03 141 0.18 1 0 1 0
سایر دارایی ها -7,022 -15.25 6,337 8.01 6,064 9.72 4,317 8.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,588 57.75 40,523 51.21 34,439 55.2 26,172 50.51