بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 43,650 94.84 66,723 83.5 52,541 76.55 37,208 69.76
اوراق مشارکت 3,365 7.31 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,226 9.18 6,844 8.56 9,807 14.29 2,332 4.37
وجه نقد 15 0.03 141 0.18 1 0 1 0
سایر دارایی ها -4,499 -9.78 6,202 7.76 6,286 9.16 13,800 25.87
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,589 57.77 41,141 51.48 36,903 53.77 27,007 50.63